Algemene voorwaarden

Home > Sitemap > Algemene voorwaarden

Klik hier om onze Algemene Voorwaarden als PDF-bestand te downloaden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Podotherapie Daelenbroeck

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte of overeenkomst die betrekking heeft op door de Podotherapie Daelenbroeck gevestigd te (6043GA) Roermond aan de Bredeweg 239C6 ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer: 14117972, te leveren producten dan wel diensten. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor nevenvestigingen.

2. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een Algemeen deel welke immer van toepassing is, en twee bijzondere delen welke respectievelijk van toepassing zijn indien het te leveren producten dan wel te leveren ontwerpdiensten door Podotherapie Daelenbroeck betreft.

3. In deze algemene voorwaarden wordt met “de cliënt” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Podotherapie Daelenbroeck goederen dan wel diensten bestelt en/of koopt.

4. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden doet de cliënt afstand van een toepasselijk verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

ALGEMEEN DEEL:

Artikel 2: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, diensten en offertes door Podotherapie Daelenbroeck, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Podotherapie Daelenbroeck of door feitelijke uitvoering door Podotherapie Daelenbroeck komt een overeenkomst tot stand.

2. Mondelinge of telefonische afspraken c.q. toezeggingen evenals verklaringen van vertegenwoordigers van Podotherapie Daelenbroeck zijn slechts bindend indien deze door Podotherapie Daelenbroeck schriftelijk zijn bevestigd.

3. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Podotherapie Daelenbroeck.

4. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Podotherapie Daelenbroeck ontheffen deze van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

5. Wijziging in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen Podotherapie Daelenbroeck en de cliënt zijn overeengekomen.

Artikel 3: Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Podotherapie Daelenbroeck aan de cliënt te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de cliënt.

2. Indien bij het aangaan van een overeenkomst geen prijs voor de uit te voeren werkzaamheden/diensten werd bepaald, zullen de prijzen voor deze werkzaamheden aangerekend worden in regie, tegen een uurtarief zoals bepaald en gehanteerd door Podotherapie Daelenbroeck.

3. De in de aanbiedingen van Podotherapie Daelenbroeck weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Podotherapie Daelenbroeck gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de cliënt het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 4: Betaling

1. Betaling wordt uitbesteed aan Infomedics B.V. en cliënt dient aan hun betalingsvoorwaarden te voldoen. De cliënt is niet gerechtigd om enige vordering op Podotherapie Daelenbroeck te verrekenen met de door Podotherapie Daelenbroeck in rekening gebrachte bedragen.

2. Podotherapie Daelenbroeck heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren. Dit geldt ook indien het te leveren diensten of geleverde diensten betreft.

3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Podotherapie Daelenbroeck aangewezen bank- of girorekening. Podotherapie Daelenbroeck heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Podotherapie Daelenbroeck, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Podotherapie Daelenbroeck is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Podotherapie Daelenbroeck bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de cliënt aansprakelijk voor de daaruit voor Podotherapie Daelenbroeck voortvloeiende schade.

4. Podotherapie Daelenbroeck is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de cliënt in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de cliënt aan Podotherapie Daelenbroeck verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De cliënt is aan Podotherapie Daelenbroeck vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

6. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de cliënt een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de cliënt aan Podotherapie Daelenbroeck verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Podotherapie Daelenbroeck buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Podotherapie Daelenbroeck om schadevergoeding te vorderen.

7. Onverminderd de overige rechten van Podotherapie Daelenbroeck uit hoofde van dit artikel, is de cliënt jegens Podotherapie Daelenbroeck gehouden om de incassokosten te vergoeden die Podotherapie Daelenbroeck heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende wet.

8. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel 5: Ontbinding en beëindiging

1. De cliënt wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de cliënt niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

2. In geval van verzuim van de cliënt is Podotherapie Daelenbroeck gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de cliënt en/of het door de cliënt eventueel aan Podotherapie Daelenbroeck verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

3. Podotherapie Daelenbroeck is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de cliënt surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Podotherapie Daelenbroeck zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 6: Overmacht

1. Podotherapie Daelenbroeck is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Podotherapie Daelenbroeck opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Podotherapie Daelenbroeck niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

2. Onder het begrip “overmacht‟ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Podotherapie Daelenbroeck zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Podotherapie Daelenbroeck als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Podotherapie Daelenbroeck of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Podotherapie Daelenbroeck.

3. Indien Podotherapie Daelenbroeck bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Podotherapie Daelenbroeck is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Podotherapie Daelenbroeck.

2. De totale aansprakelijkheid van Podotherapie Daelenbroeck zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Podotherapie Daelenbroeck aan de cliënt te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

3. Podotherapie Daelenbroeck is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de cliënt zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 8: Geschillen en toepasselijk recht

1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden “naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden.

2. Op een met Podotherapie Daelenbroeck gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

3. Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Roermond.

NIEUW Daelenbroeck Schoenen!

NIEUW Daelenbroeck Schoenen!

Expertise oncologie

Expertise oncologie

Gratis inloopspreekuur

Gratis inloopspreekuur

Locaties

Locaties